Masterclasses Maatschappelijk beheer 2023

“Welke relatie is er te leggen tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven?”   

Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein (zowel in cultuur, taal, financiering, focus). Er zijn veel inhoudelijke vragen, zoals: wat draagt beheer van de openbare ruimte nu echt bij aan sociale cohesie, well-being en gezondheid? Hoe kunnen we de sociale effecten meten en relateren aan beheeringrepen? MPS gaat in de masterclasses 2023 in op dit maatschappelijk beheer!  

Meld je aan! Deelname is gratis. 

De masterclasses vinden plaats op de volgende data:  

  • 5 oktober – Hoe ondersteunt (of frustreert) openbare ruimte de sociale omgeving? (online) 
  • 19 oktober –Maatschappelijk beheer vanuit community well-being (online) – Presentatie in het Engels, slides in het Nederlands 
  • 26 oktober – Andere verhoudingen en andere spelregels die nodig zijn om maatschappelijk beheer te realiseren (online) 
  • 31 oktober – Hoe wetenschappelijke inzichten botsen met de dagelijkse praktijk; de case van zwerfafval (online) 
  • 7 november – Slotdebat (fysiek bij de Social Impact Factory in Utrecht of online) 


De thema’s voor de MPS-Masterclasses:  

  • Hoe ondersteunt (of frustreert) openbare ruimte de sociale omgeving?: Prof.dr.ir Machiel van Dorst bekijkt de fundamentele aanpak en methoden van maatschappelijk beheer. Hoe kun je de openbare ruimte inrichten voor het welzijn van gebruikers? Succesvolle openbare ruimte begint bij kennis over hoe mensen de fysieke en sociale omgeving waarnemen en beoordelen. Hoe zorg je vervolgens voor betrokkenheid van bewoners bij een plek, en dus ook bij het beheer van de openbare ruimte? En welke objecten in de openbare ruimte kunnen bijdragen aan de gewenste gezondheidseffecten?
  • Maatschappelijk beheer vanuit community well-being : dr. Karolina Doughty bekijkt het thema vanuit community well-being. Onderzoek heeft aangetoond dat groene stedelijke ruimtes het mentale en fysieke welzijn bevorderen. Als je begrijpt hoe mensen met elkaar omgaan in natuurlijke omgevingen kan dat je ook inzicht geven in de manier waarop deze ruimtes een gevoel van verbondenheid bevorderen en bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap (community wellbeing).
  • Andere verhoudingen en andere spelregels die nodig zijn om maatschappelijk beheer te realiseren: Prof.dr. John Grin gaat tijdens deze masterclass in op de andere verhoudingen en andere spelregels in het beheer van openbare ruimte. Vormgeving en beheer van de ruimte werden van oudsher bepaald door de functies die we op een bepaalde plek wilden vervullen, en de wijze waarop we – esthetisch en praktisch – die met elkaar wilden combineren. Maar inmiddels doen zich tal van spanningen voor tussen maatschappelijke functies en wat het water en de energie-infrastructuur ter plaatse kúnnen ondersteunen. Om te voorkomen dat deze spanningen ernstig ontaarden, is nodig dat water, bodem en energie-infrastructuur sturend worden in ruimtelijke inrichting. Dat vergt soms ingrijpende keuzes over hoe we maatschappelijke functies vervullen. 
  • Hoe wetenschappelijke inzichten botsen met de dagelijkse praktijk; de case van zwerfafval : Prof.dr. Caroline Nevejan & drs. Yvonne Jakobs bespreken nieuwe wetenschappelijke inzichten voor innovatieve beheer en hoe de lessen daaruit kunnen botsen met de (on)geschreven regels in de praktijk. Zwerfafval scoort erg hoog in de ergernissen van bewoners en deze problematiek beïnvloed daarmee indirect het vertrouwen in de overheid. Nevejan en Jakobs zien goede mogelijkheden om, samen met burgers, de vervuiling terug te dringen en het vertrouwen positief te beïnvloeden. 


Klik hier voor de uitnodiging in PDF.

Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Deze vraag stond centraal in de serie van vijf masterclasses en het slotdebat rondom Belevingsgestuurd Beheer. Samen met de gemeente Delft en Antea Group gaf de gemeente Almere samen met MPS vorm...
In een serie van vier themasessies verkende MPS de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. In deze serie bijeenkomsten namen vier vooraanstaande wetenschappers van vier verschillende universiteiten u mee in hun visie op dit complexe vraagstuk, wetenschappelijk maar mét aandacht voor de toepasbaarheid in de dagelijkse beheerpraktijk. De weerslag daarvan...