Disclaimer

De stichting Managing Public Space (hierna te noemen ‘de stichting MPS’) kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden.

Deze gegevens:

  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover de stichting MPS geen zeggenschap heeft en waarvoor de stichting MPS verantwoordelijkheid draagt
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen)


Wij wijzen u erop dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

De stichting MPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de stichting MPS te beperken in strijd met de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de stichting MPS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting MPS is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Toestemming kunt u vragen via contact@managingpublicspace.com.